Na temelju Članka 13. Zakona o udrugama (,,Narodne novine "broj 74/14 ), Skupština Društva Neretvana i prijatelja Neretve u Splitu održana 04.prosinca 2014. donijela je

STATUT
Društva Neretvana i prijatelja Neretve u Splitu

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje
Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Splitu (u nastavku teksta." Udruga“),
zastupanje; izgled pečata Udruge; područje djelovanja sukladno ciljevima te djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti
rada Udruge;  članstvo, uvjeti i način učlanjivanja, prestanak članstva, prava, obveze i stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članstva; tijela
Udruge, njihov sastav, ovlast, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva,
trajanje mandata i odgovornosti članova; izbor i opoziv likvidatora Udruge; mogućnosti prestanka postojanja Udruge; imovina i raspolaganje mogućom
dobiti, način stjecanja imovine te prestanak i postupak s imovinom u slučaju
prestanka; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te druga pitanja od značaja za Udrugu.

Članak 2.
Naziv Udruge je Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Splitu
Skraćeni naziv glasi Udruga Neretvana u Splitu
Sjedište Udruge je u Splitu.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Udruga ima svojstvo pravne osobe, a kao udruga registrirana je pri Uredu
za opću upravu Splitsko-dalmatinske županije.
Udrugu pred svim državnim, regionalnim i lokalnim tijelima vlasti, te
pravnim i fizičkim subjektima u okviru djelatnosti Udruge zastupa predsjednik, podpredsjednik i tajnik Udruge.
 Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje
Udruge.

Članak 3.
Udruga ima svoj znak.
Znak Udruge sastoji se od 3 elementa: trupe ili trupice, te dva veslača koja predstavljaju način veslanja tog plovila, sjedeći i stajaći; nadalje, vegetacijskog elementa močvarnog dijela Delte Neretve, uskolisnog rogoza te najprepoznatljivijeg arhitektonskog sakralnog objekta Splita zvonika Sv. Duje.

Članak 4.
Udruga ima pecat okruglog oblika promjera 35 milimetara. Na obodu  pečata u gornjem dijelu nalazi se puni naziv Udruge (Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Splitu ), dok je u donjem dijelu ispisano sjedište Udruge (Split);u sredini se nalazi znak Udruge: dvije trupe odnosno trupice, te dva veslača koja predstavljaju način veslanja tog plovila:sjedeći i stajaći; vegetacijski element močvarnog dijela Delte Neretve, uskolisni rogoz te najprepoznatljiviji arhitektonski sakralni objekt Splita zvonik Sv. Duje.

Članak 5.
Udruga će dan 04. prosinca obilježavati  kao svoj Dan Udruge.
Dan  Društva Neretvana i prijatelja Neretve u Splitu obilježavat će se sukladno Statutu i odlukama nadležnih tijela Udruge.

Članak 6.
Rad Udruge i njenih tijela je javan.
Ostvarivanje javnosti rada ne može biti u suprotnosti s interesima Republike Hrvatske, odnosno s interesima utvrđenim Ustavom i zakonom.
Za osiguranje javnosti rada brine se predsjednik Udruge.
Javnost rada ostvaruje se redovitim izvješćivanjem članova Udruge i svih zainteresiranih o aktivnostima Udruge i njenih tijela, kao i šire javnosti putem skupova, publikacija, izvješća, glasila i sredstava javnog priopćavanja te elektronskim medijima.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati
sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i
Udruge uz odobrenje Predsjedništva Udruge.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Udruga može izdavati
svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju
glasila donosi Predsjedništvo.
Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja, sukladno
propisima o izdavačkoj djelatnosti.

 

II. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.
Područje djelovanja udruge, sukladno ciljevima je kultura i umjetnost.

Članak 8.
Osnovni cilj Udruge je poticanje okupljanja građana Splita podrijetlom  iz doline rijeke Neretve i onih koji su kao prijatelji Neretve vezani za taj kraj, njegove tradicije i suvremeni život.
Poseban cilj Udruge je pružanje svekolike pomoći razvitku i boljitku neretvanskog kraja, posebno na gospodarsko-socijalnom, kulturnom, umjetničkom, humanitarnom, znanstvenom i turističkom planu

Članak 9.
Udruga ostvaruje svoje ciljeve kroz sljedeće aktivnosti:
-povezivanje i suradnja ljudi porijeklom iz doline Neretve, njihovih potomaka i ostalih članova Udruge;
-organiziranje druženja članova udruge, kulturnih, sportskih i zabavnih priredbi za članove i prijatelje Udruge;
-promicanje običajnih, povijesnih, kulturnih, ljudskih i inih tradicija i vrednota neretvanskog kraja;
-svi oblici suradnje s pravnim subjektima i pojedincima koji su spremni razvijati pozitivne tradicije i vrednote neretvanskog kraja, hrvatskog naroda i opće ljudske vrijednosti;
-pružanje pomoći stanovnicima doline Neretve u organizaciji kulturnih, sportskih i drugih priredbi;
-pomoć i podrška stanovnicima doline Neretve u poboljšavanju socijalne odnosno materijalne situacije putem humanitarnih aktivnosti;
-poticanje unapređivanja kulturne razmjene organiziranjem prigodnih priredbi na području književnosti, folklora, kazališne i likovne umjetnosti;
-izdavanje knjiga, časopisa, brošura i letaka iz područja djelovanja Udruge sukladno posebnim propisima;
-u stalnom dodiru s javnim životom neretvanskog kraja, činiti sve što je njegovoj moći da pozitivno utječe na razvoj toga kraja;
-voditi brigu o problemima svojih članova, osobito studenata iz neretvanskog kraja;
-raditi na održavanju prijateljskih i radnih veza sa srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
-te ostale aktivnosti kojima se povezuju ljudi porijeklom iz doline Neretve te kojima se pomaže neretvanski kraj, a koje su u skladu sa Statutom


III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.
Članom Udruge može postati svaki građanin i pravna osoba pod uvjetima određenim zakonom te prihvaćajući Statut Udruge.
Članovi Udruge mogu biti redoviti ili počasni.
Redovitim članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja prihvaća odredbe Statuta, odluke Skupštine i Predsjedništva Udruge.
Počasnim članom udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge.
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva.

Članak 11.
Članstvo u Udruzi je dragovoljno.
Udruzi se pristupa pismenom izjavom — pristupnicom. O pristupanju
odlučuje Predsjedništvo na svom prvom slijedećem sastanku.
Udruga može imati počasne članove.
Odluku o proglašenju počasnim članom donosi Skupština na prijedlog
Predsjednika.
U Udruzi se vodi registar članova. O obliku i sadržaju registra i načinu
njegova vođenja odlučuje Predsjedništvo Udruge.
Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica.
Oblik i sadržaj članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo posebnom odlukom.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu, OIB-u, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva te druge podatke.

Članak 12.
Članovi Udruge dužni su plaćati članarinu. Članarina predstavlja važan izvor prihoda za financiranje djelatnosti Udruge.
Visinu članarine te način plaćanja i evidentiranja utvrđuje Predsjedništvo posebnom odlukom uzimajući u obzir materijalni odnosno socijalni status pojedinih kategorija članstva.

Članak 13.
Prava i obveze članova jesu.
- da biraju i budu birani u tijela Udruge,
- da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno financijskom
poslovanju,
- da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose
ostvarivanju njenih djelatnosti,
- da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,
- da se pridržavaju odredaba ovog statuta i drugih općih akata Udruge,
- da čuvaju i podižu ugled Udruge,
- da nadziru rad Udruge,
-da redovito plaćaju članarinu

Članak 14.
Članstvo u Udruzi prestaje istupanjem po vlastitom zahtjevu člana, ,isključenjem iz članstva, neplaćanjem članarine i smrću.
 Člana će se isključiti iz Udruge kada:
-    postupa suprotno temeljnim ciljevima i interesima Udruge,
-    djeluje u suprotnosti s odredbama Statuta i drugih pravila Udruge,
-    svojim postupcima i ponašanjem nanosi štetu Udruzi i njenim ugledu,
-    ne plati članarinu više od dvije godine zaredom ako nije drugačije odlučeno odlukom Predsjedništva.
Odluku o isključenju člana Udruge donosi Predsjedništvo.
Član Udruge ima pravo sudjelovati na sjednici Predsjedništva kada se odlučuje o njegovu članstvu u Udruzi.
Protiv Odluke o isključenju člana iz Udruge može se uložiti prigovor Skupštini.
Odluka Skupštine je konačna.

 

IV. TIJELA UPRAVLJANJA UDRUGE

Članak 15.
Tijela Udruge jesu:

1. Skupština,
2. Predsjedništvo Udruge,
3. Predsjednik Udruge,
4. Nadzorni odbor Udruge.
5. Likvidator

SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 16.
Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je svi redoviti članovi
Udruge.
Redovita skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje.
Predsjednik Udruge može sazvati Izvanrednu skupštinu na vlastitu
inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Udruge,
s time da se odmah predloži dnevni red.
Ako predsjednik udruge ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagatelja iz
stavka 3. ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će
je predlagatelj.
Na Izvanrednoj skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 17.
Skupštinu saziva predsjednik Udruge dostavljanjem pismenih poziva
članovima najmanje 8 dana prije održavanja sjednice, ili elektronskim putem.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te
prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su
na dnevnom redu.

Članak 18.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje polovica
članova Skupštine.
Ako Skupštini ne pristupi polovica članova, sazivatelj saziva novu
Skupštinu u roku ne manjem od 7 dana, s time da tada Skupština može donositi
pravovaljane odluke ako je nazočno najmanje 1/3 članova Skupštine.
Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih,
ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Članak 19.
Skupština udruge
- donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
- donosi odluku o statusnim promjenama,
- donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge,
- bira i razrješava članove Predsjedništva, Nadzornog odbora i drugih tijela Udruge,
 – odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
– usvaja godišnje financijsko izvješće,
- razmatra izvještaj o radu predsjednika Udruge, Predsjedništva Udruge,
Nadzornog odbora i rizničara,
- rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju,
- odlučuje o prestanku Udruge i
- odlučuje o drugim pitanjima od značenja za rad Udruge utvrđenim
ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 20.
Predsjednik Udruge svojim znanjem, i sposobnostima osigurava
tijekom svoga mandata pravilan i zakoniti rad Udruge.
Brine se o realizaciji Programa i Statuta Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština na vrijeme od dvije godine, s time da može
biti biran više puta zaredom.
Predsjedništvo i predsjednika Udruge Skupština može razriješiti i prije
isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne
izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ako razrješava cijelo Predsjedništvo,
Skupština tada bira novo s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove
Predsjedništva, Skupština bira nove članove Predsjedništva na vrijeme do isteka
mandata u čiji su sastav birani.
Svaki član Predsjedništva može  zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji su
izabrani.
U slučaju da je do održavanja Skupštine koja je nadležna za donošenje odluke o
razrješenju preostalo više od trideset dana, Predsjedništvo na prijedlog
Predsjednika ima iznimno pravo da do isteka mandata kooptira novog člana
Predsjedništva, a sve u svrhu zaštite instituta kvoruma, odnosno
osiguranja zakonitosti rada Predsjedništva i boljeg izvršavanja postavljenih
zadataka.
Predsjednik je autonoman u svome radu, te samostalno odlučuje o
sazivanju sjednica Predsjedništva, utvrđivanja Dnevnog reda, kao i davanja
zadaća pojedinim članovima Predsjedništva.
Predsjedništvo i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

Članak 21.
Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, predsjedava sjednicama Skupštine i
Predsjedništva te odgovara za zakonitost rada Udruge.
Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik
Predsjedništva.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga
podpredsjednik Udruge.
Manadat podpredsjednika traje 2 godine.
Predsjednik Udruge:
- saziva sjednice Skupštine Udruge i Predsjedništva i predlaže Dnevni red,
- provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dviju
sjednica Skupštine.
- Predsjednik skrbi o prikupljanju financijskih sredstava za rad i
poslovanje Udruge, te realizaciju njenih projekata prikupljanjem
donacija od strane Općina, Gradova, Županija i države, aplicirajući na
Javne pozive s pojedinim projektima, te raspolaže s ,financijskim
sredstvima za te projekte, izdajući naloge rizničaru.
- Predsjednik je posebno ovlašten koordinirati rad Udruge
osmišljavanjem projekata, priredbi i manifestacija s novim znanstvenim
i tehnološkim dostignućima popraćenim istaknutim predavačima,
filmovima, prezentacijama i drugim aktivnostima od značaja za što
kvalitetniji rad Udruge.
- odlučuje o utrošku osnovnih sredstava, predmeta sitnog inventara i ostalih troškova poslovanja pojedinačne vrijednosti do 5.000.00 (pet tisuća) kuna, dok je iznad toga potrebna odluka Predsjedništva
- Kooptiranjem članova oko Predsjedništva proširiti i poboljšati njegov
rad, i tako stvarati pretpostavke za njegovu obnovu kroz povjerenstva
za realizaciju pojedinih projekata.
- Predsjednik je ovlašten predlagati pojedine članove ili prijatelje
Udruge za dodjelu Zahvalnica, te javnih priznanja kao što su nagrada
Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije,državne
nagrade i sl.

PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE

Članak 22.
Predsjedništvo ima predsjednika, 3 podpredsjednika, tajnika  i 4 člana koje bira Skupština na
vrijeme od 2 godine.
Predsjedništvo Udruge.
- utvrđuje prijedlog statuta i njegovih izmjena i dopuna,
- utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
- brine se o informiranju članova i javnosti,
- odlučuje o korištenju  imovine Udruge,
- osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge,
- Predsjedništvo odlučuje o  članarini, njenoj visini i načinuprikupljanja,
- obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost,
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.
Sjednica se može održavati ako je nazočna većina članova Predsjedništva, a pravovaljane odlukedonose se većinom nazočnih članova Predsjedništva.

Članak 23.
Tajnik Udruge.
- osigurava vođenje računovodstvenih poslova Udruge,
- pomaže predsjedniku i drugim članovima tijela upravljanja u pripremi materijala za sjednice Skupštine i Predsjedništva
- brine se o urednom vođenju registra članova, i naplati članarina.
- osigurava vođenje zapisnika na sjednicama Skupštine i Predsjedništva,
- obavlja stručne i druge poslove za potrebe Predsjedništva u skladu s
općim aktima Udruge,
- brine o evidenciji, distribuciji i stanju Zbornika Udruge,
- bira ga i imenuje Skupština na mandat od 2 godine.

Članak 24.
Predsjedništvo Udruge na svojoj sjednici iz svojih redova bira rizničara
iz reda članstva Udruge, na vrijeme od 2 godine.

Članak 25.
Rizničar Udruge se brine o financijskom i materijalno-knjigovodstvenom
poslovanju Udruge.
Za svoj rad rizničar je odgovoran Predsjedništvu Udruge.

Članak 26.
Predsjedništvo Udruge može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Udruge.
Predsjedništvo imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda
članova Udruge na vrijeme od 2 godine.
Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje
su osnovani i o tome podnose izvješća Predsjedništvu.

NADZORNI ODBOR

Članak 27.
Nadzorni odbor ima 5 članova koje bira Skupština na vrijeme od 2 godine i
mogu biti birani ponovo.
Član Nadzornog odbora ne može biti član Predsjedništva.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna
natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom
glasova nazočnih članova.
Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva
sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu
povjeri Odbor ili Skupština.
Nadzorni odbor dužan je podnijeti Skupštini Udruge izvještaj o svom radu najmanje jednom godišnje.

Članak 28.
Nadzorni odbor razmatra i nadzire:
- primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
- materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge,
- ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Članak 29.
Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o
radu i poslovanju Udruge. Predsjedništvo i svaki član Udruge dužan je bez
odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.
Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Predsjedništva,
ali bez prava odlučivanja.
Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Predsjedništva i
Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge,
nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge.

 

V. LIKVIDATOR

Članak 30.
Likvidatorom udruge imenuje se predsjednik udruge.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.
Likvidatora bira i razrješuje Skupština Udruge.


VI. IMOVINA I ODGOVORNOST UDRUGE ZA OBVEZE

Članak 31.
Imovinu Udruge cine prihodi koje Udruga ostvaruje od :
- članarina,
- dobrovoljnih priloga i darova,
- sredstava stečenih obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
- sredstava dobivenih od organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge,
-financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave
- sredstava ostvarenih organiziranjem priredbi sukladno Zakonu,
- iz drugih izvora koji su u suglasju s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske

Članak 32.
Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i
financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za
jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se
završni račun.
Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Udruge.
Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.


VII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 33.

Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge  kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
Za rješavanje spora/sukoba interesa Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Udruge. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni sud, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke abitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.


VIII. NADZOR

Članak 34.
Članovi udruge sami nadziru rad udruge.
Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti Nadzorni odbor te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove Nadzorni odbor i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge radi zaštite svojih prava propisanih statutom udruge.

 

IX. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 35.
. Udruga prestaje postojati kada o tome odluči Skupština udruge ili kada se ispune zakonske pretpostavke za prestanak postojanja Udruge i nadležno tijelo o tome donese konačno rješenje.
Odluku o prestanku postojanja Skupština donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Skupštine.
Skupština će donijeti odluku o prestanku postojanja Udruge kada ocijeni da više ne postoji potreba za njenim djelovanjem ili da Udruga ne ostvaruje ili ne može ostvarivati ciljeve radi kojih je utemeljena.


X. RASPOLAGANJE IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 36.
U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Ako se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je udruga odredila svojim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.
Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu
s odredbama Statuta.
Prijedlog u pogledu izmjena i dopuna Statuta može dati svaki član Udruge, a konačnu odluku o navedenom prijedlogu izmjena i dopuna donosi Predsjedništvo.

Članak 38.
Tumačenje  odredbi ovog Statuta daje Predsjedništvo Udruge.

Članak 39.
Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena
Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje
donosi Skupština Udruge.

Članak 40.
Ovaj Statut stupa na snagu  danom donošenja, a primjenjivat će se od dana
upisa Udruge u Registar udruga nadležnog Ureda državne uprave.

 

U Splitu, 04.prosinca 2014.        

 

                                                                       Predsjednik Društva Neretvana
                                                                 i prijatelja Neretve u Splitu

        Toni Marević

 

Dokument:

STATUT Društva Neretvana i prijatelja Neretve u Splitu